Responsabilitat civil

Sigui quina sigui l’activitat que duu a terme, la pòlissa de Responsabilitat Civil d’Assegur garanteix la protecció de la teva empresa davant de possibles reclamacions de tercers.

Assegurança de responsabilitat civil diversos

Assegurança per al teu negoci, sigui quna sigui l’activitat, que garanteix la protecció davant de reclamacions de tercers en qualsevol sector de l’economia productiva, incloent activitats professionals, recreatives i d’oci.

Cobertures

Responsabilitat Civil Explotació

Cobertura de la responsabilitat com a conseqüència directa del desenvolupament de l’activitat empresarial de l’assegurat o, en el seu cas, de la tituralitat privada o event concret que formi l’objecte assegurat.

Responsabilitat Civil Immobiliària

Cobertura de la responsabilitat derivada de la propietat de terrenys i edificacions o la realització d’obres de manteniment o reformes de l’edificació

Responsabilitat Civil Locativa

Cobertura de la responsabilitat que es derivi per a l’assegurat de la seva condició d’arrendatari  de l’edificació on es desenvolupi l’activitat empresarial, davant del propietari de la mateixa i sempre que els danys de l’edificació siguin conseqüència directe d’incendi, explosió o acció de l’aigua.

Responsabilitat Civil Subsidiària

La que l’assegurat assumeix, no directament, per actes a tercers amb la seva pròpia activitat i, en concret, per actes de persones que no tinguin relació de dependència amb l’assegurat (subcontratistes) o conducció pel treballador de l’assegurat de vehicles de la seva propietat o llogats.

Responsabilitat Civil Contaminació

La derivada dels fets o omissions accidentals que generin contaminació produïts com a màxim 120 hores d’antelació a la seva detecció (contaminació accidental).

Responsabilitat Civil Danys a confrontants/ Conduccions

Danys produïts a immobles confrontants i/o a conduccions subterrànies i a cel obert produïts amb motiu de l’activitat de l’assegurat.

Responsabilitat Treballs en Calent

Els danys a tercers derivats de treballs “en calent”, com per exemple treballs d’esmerilat, tall amb radial, soldadura tova i dura, treballs de descongelació amb bufador, els pegats i recobriments amb procediments de calor, etc.

Responsabilitat Civil de Danys a béns a tercers

Danys derivats de la custòdia de béns personals dels clients, guardats dins del recinte empresarial assegurat.

Responsabilitat Civil a Vehicles

Danys, sostracció o destrucció dels vehicles a motor, inclosos accessoris fixes, que es trobin en poden de l’assegurat, durant la custòdia, reparació, neteja i desplaçaments a l’interior del recinte empresarial.

Responsabilitat Provadors

Amb ocasió dels recorreguts de prova per vies públiques dels vehicles, abans o durant la reparació dels mateixos, incloent el transport des del domicili del client al taller i viceversa.

Responsabilitat Civil Patronal

Es consideren tercers els treballadors i assalariats al servei de l’assegurat quedant, per tant, garantida la responsabilitat civil que se li pugui exigir per danys personals causats als mateixos.

Responsabilitat Civil Creuada

S’entén com a tal la que esdevingui per a l’assegurat de danys corporals patits per treballadors de contractistes i subcontratistes de l’assegurat.

Responsabilitat Civil de Treballadors

Danys derivats de la custodia de béns personals dels treballadors, guardats dins del recinte empresarial assegurat.

Responsabilitat Civil Productes

Responsabilitat Civil que pugui derivar-se per a l’assegurat pels danys causats pels productes després de la seva execució.

Responsabilitat Civil Post-treballs

Responsabilitat de l’assegurat pel danys produïts com a conseqüència de treballs o serveis després de la seva realització.

Responsabilitat Civil Unió i Barreja

Responsabilitat civil derivada dels danys a béns aliens fabricats mitjançant la barreja o unió de productes de l’assegurat amb altres de tercers.

Responsabilitat Civil Professional

Cobertura professional derivada de l’exercici d’un professional col·legiat (advocats, jutges, secretaris de l’ajuntament, titulars mercantils, etc).

Responsabilitat Civil Substitució

Assegur assumeix les despeses ocasionades a tercers per la substitució de productes de l’assegurat quan s’incorporin o muntin en altres béns, però de tal manera que és possible la seva separació en cas de que es constati que són defectuosos.

Responsabilitat Civil Retirada

Cobertura de les despeses ocasionades a l’assegurat amb motiu de procediments i aclariments necessaris per tal d’evitar riscos previsibles per a la salut i la seguretat de les persones, com a conseqüència de defectes existents en els productes subministrats per l’assegurat.

Contracta ara la teva assegurança de Responsabilitat civil diversos

Truca'ns al 876 555

Assistència

24h/365 dies.

Telèfon 876 599

Avantatges Assegur Responsabilitat civil diversos

Totes les avantatges Assegur

Simplicitat

Fàcil i ràpida contractació

Flexibilitat

Elecció de garanties

Adaptabilitat

Cobertures adaptables a les necessitats de cada client

Pagafàcil

Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

Servei whatsApp

346 555 de dilluns a dijous de 8 a 17h i divendres de 8 a 15h

Et pot interessar

back to top