Tot risc construcció

A Assegur sabem posar-nos a la pell de tots els nostres clients, per això tenim una assegurança que ofereix una important protecció financera que cobreix qualsevol imprevist que pugui sorgir durant una construcció.

Assegurança tot risc construcció

Assegurança que ofereix una protecció financera sobre qualsevol imprevist que pugui sorgir durant la construcció. Permet assegurat l’edificació i l’obra civil.

Cobertures

Béns en construcció

Cobertura de reparació o reposició dels danys materials que pateixin els treball d’obra civil i les instal·lacions, el pressupost dels quals estigui inclòs a l’assegurança, a causa dels següents riscos:

 • Convencionals:
  •  Incendi
  • Explosió
  • Caiguda de llamp
  • Robatori i espoliació
  • Impacte
 • Qualsevol risc de força major o derivat de la naturalesa
 • Qualsevol risc relacionat amb l’execució de l’obra:
  • Conseqüències d’errades de disseny
  • Conseqüències dels defectes en els materials
  • Conseqüències de la mà d’obra defectuosa
 • Qualsevol altra causa accidental i imprevisible (no exclosa)
 • Despeses derivades de:
  • Intervenció de bombers
  • Salvament, trasllat i dipòsit de béns assegurats
  • Desenfangament i abocament de llots

Despeses derivades d’un sinistre

Cobertura de les despeses ocasionades a causa de salvament, desenfangament i intervenció de bombers i desenrunament.

Riscos polítics i socials

Cobertura, a primer risc, dels danys materials que pateixin els béns assegurats en cas de produir-se qualsevol fet de caràcter socio-polític no relacionant amb aixecament popular.

Equips en construcció

Cobertura dels danys patits per qualsevol equip de construcció, incloent les bastides, ponts auxiliars, armadures de fusteria i apuntalament en el lloc de l’obra.

Maquinària de construcció

Cobertura dels danys rebuts per la maquinària de la construcció, entenent com a tal la maquinària que requereixi el maneig d’un operació com grues, excavadores, piconadores i similars.

Béns preexistents

Cobertura dels danys o béns preexistents que pertanyin a l’assegurat o estiguin sota la seva influència directa a causa dels treballs es realitzats sobre aquests béns.

Despeses per treballs extraordinaris

Cobertura de les despeses ocasionades per la realització de treballs extraordinaris a causa d’un sinistre contemplat a l’assegurança i en els següents casos:

 • Treballs realitzats fora de l’horari normal de treball, per la nit o en dies festius
 • Trasllat urgent de maquinària

Terrorisme

Cobertura dels danys materials ocasionats als béns assegurats a causa d’actes terroristes.

 • Pèrdua de benefici anticipada

Cobertura de la pèrdua de benefici brut patit per un retard en el començament del negoci assegurat a causa d’un sinistre durant el període de construcció.

Responsabilitat Civil Extracontractual

Cobertura dels danys a tercers ocasionats per alguna acció o omissió d’una acció (directa o complementària) durant l’execució de l’obra.

Manteniment de visites

Cobertura dels danys directes ocasionats pels treballs propis del manteniment i causats durant la seva execució.

Manteniment ampli

Cobertura dels danys materials directes a l’obra si la causa te ocurrència durant el període de construcció.

Contracta ara la teva assegurança de Tot risc construcció

Truca'ns al 876 555

Assistència

24h/365 dies.

Telèfon 876 599

Avantatges Assegur Tot risc construcció

Totes les avantatges Assegur

Simplicitat

Fàcil i ràpida contractació

Garantia de protecció

Àmplies garanties per oferir la millor protecció

Adaptabilitat

Cobertures adaptables a les necessitats de cada client

Pagafàcil

Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

Servei whatsApp

346 555 de dilluns a divendres de 9 a 18h

Et pot interessar

back to top