Comerç

Minimitza els imprevistos. Cada comerç és diferent, aquesta assegurança s'adapta a les necessitats concretes del teu negoci.

Demana pressupost per al teu comerç

  Nom*

  Cognoms*

  Correu electrònic*

  Telèfon*

  Comentaris

  Què t'oferim

  Minimitzar els imprevistos de la forma més còmoda possible i amb suport especialitzat.

  Tenir un negoci comporta certs riscos, alguns coneguts i altres inesperats, descobreix aquesta assegurança multirisc que s’adapta a les necessitats concretes del teu comerç.

  Ara, per millorar la comoditat tant en la contractació com en la teva gestió, tens la opció de pagar mes a mes.

  Et presentem una assegurança personalitzable que et cobreix:

  • Danys materials causats per l’aigua, incendi, fenòmens atmosfèrics, trencament de vidres i robatori.
  • Compensació per aturada de l’activitat o lucre cessant.
  • Servei d’assistència urgent.
  • Responsabilitat Civil.

  i si busques seguretat total, assegura’l a Tot Risc.

  Cobertures

  Danys materials

  Cobertura de reparació o reposició dels danys materials provocats per:

  • Incendi
  • Explosió
  • Caiguda de llamp o fum
  • Impactes (xocs de vehicles, coses o aeronaus)
  • Ruïna total de l’edifici
  • Mesures de l’autoritat i mesures de salvament
  • Fenòmens elèctrics en edificació i/o en béns assegurats (curtcircuit, sobretensions, inducció del llamp)

  Despeses

  Cobertura de les despeses derivades d’un sinistre contemplat per l’assegurança:

  • Intervenció de bombers
  • Desenrunament i abocaments de residus
  • Salvament i trasllat dels béns afectats pel sinistre
  • Neteja
  • Peritació de sinistres extraordinaris
  • Intervenció de professionals i permisos i llicències que puguin requerir-se

  Acció de l’aigua

  Cobertura de les despeses ocasionades per:

  • Trencament accidental de conduccions, aparells o dipòsits fixes
  • Sobreeiximent per obstrucció accidental de conduccions, aparells o dipòsits
  • Goteres per infiltració a través de teulades i cobertes
  • Filtració des d’habitatges o locals veïns
  • Omissió del tancament d’aixetes o claus de pas
  • Inundació

  Fenòmens metereològics

  Cobertura dels danys ocasionats per:

  • Sobreeiximents o inundacions procedents de canals, clavegueres, col·lectors o altres lleres subterrànies construïdes per l’home; al rebentar-se, trencar-se o avariar-se per fets que no corresponguin a l’acció de la pluja
  • Vent, pedra, neu i gelades, sempre i quan també es vegi afecta una zona de 500 metres a la rodona

  Avaria Equips electrònics

  Reparació o reposició dels equips electrònics de gestió administrativa com a conseqüència directa de causa accidental.

  Assistència i emergències

  Assistència en assessorament i protecció jurídica

  Cobertures addicionals

  Responsabilitat Civil

  Cobertura d’indemnització a un tercer en el cas que l’assegurat sigui responsable civil per:

  • Responsabilitat Civil Immobiliària
  • Responsabilitat Civil Locativa
  • Responsabilitat Civil de l’Explotació
  • Responsabilitat Civil Patronal
  • Responsabilitat Civil dels productes
  • Responsabilitat Civil dels treballs a l’exterior

  Robatori

  Cobertura per robatori amb violència (atracament o espoliació), vandalisme, despeses de neteja, danys per intent de robatori i robatori a l’edificació; robatori i espoliació de diners fora i dins de la caixa forta; espoliació de diners durant el seu transport; apropiació indeguda de metàl·lic de treballadors; espoliació de béns de clients i treballadors a l’interior del negoci.

  Trencament de vidres

  Cobertura de reparació o reposició per trencament de vidres plans, rètols lluminosos, marbres, pedres naturals o artificials o metacrilats de taulells, pisa sanitària; sempre i quan aquests béns formin part de l’aixovar o de l’edificació assegurada.

  Avaria maquinaria, equips, podridura

  Cobertura de l’avaria de maquinària i equips electrònics que formi part de l’aixovar assegurat com a conseqüència d’una causa accidental, sobtada i imprevista que es produeixi mentre estigui sent utilitzada en treballs de conservació o en trasllat dins del risc assegurat.

  Cobertura dels béns refrigerats propis del negoci, quan aquests desapareguin o es destrueixin a causa del vessament accidental del medi refrigerant o a causa de:

  • Alteració de la temperatura de conservació per pèrdua del medi refrigerant
  • Fuita accidental del medi refrigerant
  • Avaria de l’aparell refrigerador
  • Fallada imprevista en el subministrament públic d’energia en un període continu superior a 12 hores

  Lucre cessant

  En cas que es produeixi un sinistre i  no sigui possible continuar amb l’activitat del negoci, quedant aquesta interrompuda, s’ofereix la possibilitat de:

  • Cobertura de totes les despeses generals permanents (nòmines, lloguers, serveis d’aigua, gas, electricitat, etc) que continuen afectant al negoci durant el temps d’interrupció de l’activitat
  • Cobertura del benefici que es deixa de percebre durant el temps d’interrupció de l’activitat
  • Cobertura d’indemnització diària per garantir el benefici net del negoci
  • Inhabitabilitat

  Accidents de conveni

  Cobertura del compliment dels compromisos d’assegurança d’accidents i malaltia professional en virtut de l’obligació contractual.

  Transport de mercaderies

  Cobertura de la reparació dels danys materials o reposició dels béns quan desapareguin o es destrueixin durant el transport d’aquests, en vehicles propietat de l’assegurat o dels seus treballadors, com a conseqüència directa de:

  • Accidents propis del mitjà de transport
  • Incendi, explosió i caiguda del llamp
  • El robatori quadrilla o a mà armada
  • El robatori de vehicle amb violència
  • Acció de vaguistes i manifestants
  • Pèrdua total de l’embarcació, contribució l’avaria gruixuda, naufragi, avarada o enfangada, col·lisió o abordatge durant l’eventual trànsit marítim del mitjà de transport, pas de canals, estrets i altres franges marítimes que separin les zones del trajecte

  Danys elèctrics

  • Avaria d’Equips electrònics i/o trencament de Maquinària

  Vehicles en repòs

  Béns refrigerats

  Ampliació a Tot Risc

  Es garanteix la reparació dels danys materials que pateixin els béns assegurats o la reposició quan desapareguin o es destrueixin com a conseqüència directa d’un dany físic directe o una pèrdua física directa, que tingui lloc de forma sobtada, accidental i imprevista, a la propietat tangible assegurada per aquesta pòlissa, sempre que aquest dany físic directe o pèrdua física directa tingui lloc durant el període de vigència d’aquesta assegurança i dins de l’àmbit territorial declarat a la pòlissa com a situació de risc.

  Avantatges Assegur Comerç

  Totes les avantatges Assegur

  Assistència professional

  Xarxa assistencial de professionals en cas d’emergència

  Segmentació

  Cobertura als diferents segments de mercat

  Adaptabilitat

  Cobertures adaptables a les necessitats de cada client

  Opcionalitat

  Possibilitat d’elecció de cobertures addicionals

  Pagafàcil

  Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

  Servei whatsApp

  346 555 de dilluns a dijous de 8 a 17h i divendres de 8 a 15h

  Et pot interessar

  back to top