D&O (Administradors i Directius)

L’assegurança per als directius, que garanteix la seva protecció davant de possibles reclamacions per accions o omissions negligents.

Què t'oferim

L’assegurança dirigida als directius i que ofereix garanties de protecció davant de reclamacions per actes o omissions negligents o per presumpte incompliment del deure a l’exercici del seu càrrec.

Cobertures

Responsabilitat Civil de les Persones Assegurades

Cobertura de les pèrdues i despeses de defensa per les reclamacions presentades contra els administradors, directius i persones que actuïn sota funcions de direcció o supervisió a l’empresa o les seves filials, així com les referides a persones físiques que exerceixin un alt càrrec en entitats participatives.

La cobertura també cobreix les reclamacions presentades contra: cònjuges, parelles de fet, hereus, legataris, representants legals i drethavents dels mateixos, així com les reclamacions contra treballadors que desenvolupin tasques de gestió o supervisió.

Reemborsament a la Pyme

Cobertura de reintegrament a la Pyme, quan aquesta pugui o hagi d’indemnitzar a les persones assegurades a conseqüència de pèrdua i despeses de defensa derivades de reclamacions.

Fiances

Cobertures de les fiances que exigeixin els jutges o tribunals a les persones assegurades a conseqüència de reclamacions:

  • La constitució de fiances civils
  • Les despeses de constitució i manteniment d’un aval bancari
  • Les despeses de constitució de fiances penals

Noves Filials

La cobertura s’estén a les persones assegurades d’entitats filials constituïdes o adquirides per la pyme durant el període d’assegurança.

Extensió de Cobertura durant 24 mesos

Període informatiu immediatament posterior a l’últim període d’assegurança, durant el qual les persones assegurades poden notificar reclamacions per actes.

Defensa en reclamacions per contaminació

Cobertura de les despeses derivades de la defensa de les persones assegurades en reclamacions per contaminació accidental.

Responsabilitat Civil del fundador

Cobertura d’atenció de les reclamacions contra una persona assegurada o un treballador, que haguessin actuat en la constitució de la Pyme o d’una entitat filial.

Aval concursal

Cobertura de les despeses de constitució i manteniment de l’aval que es pogués a acceptar en substitució d’un embargament ordenat contra la persona assegurada en un procés concursal de la Pyme.

Rehabilitació de la imatge pública

Cobertura de les despeses incorregudes per les persones assegurades en publicitat o en el disseny i realització d’una campanya publicitària, dirigides a restituir l’estat de la seva imatge pública.

Investigacions formals

Cobertura de les despeses de les persones assegurades per compareixença a una investigació interna o externa a la Pyme amb motiu d’una reclamació.

Pràctiques d’ocupació

Cobertura de les reclamacions derivades de la vulneració de les pràctiques d’ocupació presentades contra les persones assegurades, contra els treballadors o contra la pròpia Pyme.

Multes i sancions administratives

Cobertura de les multes i sancions administratives imposades a les persones assegurades, com a conseqüència de qualsevol diligència, investigació oficial o inspecció formal, realitzada per un organisme pública amb facultats inspectores o de control.

Administradors retirats (6 anys)

Cobertura d’atenció de les reclamacions per actes comesos amb anterioritat a la data de finalització de l’assegurança, quan un alt càrrec hagués estat cessat en les seves funcions.

Defensa per homicidi imprudent o violació involuntària de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

Cobertura de les despeses de defensa de les persones assegurades per reclamacions en què s’al·legui homicidi imprudent o violació involuntària de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals o legislació similar en qualsevol jurisdicció en relació a l’activitat mercantil de la Pyme.

Contracta ara la teva assegurança de D&O

Truca'ns al 876 555

Assistència

24h/365 dies.

Telèfon 876 599

Avantatges Assegur D&O

Totes les avantatges Assegur

Simplicitat

Fàcil i ràpida contractació

Garantia de protecció

Àmplies garanties per oferir la millor protecció

Immediata

Sense període de carència

Mundial

Cobertura a tot el món, excepte USA i Canadà

Pagafàcil

Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

Servei whatsApp

346 555 de dilluns a dijous de 8 a 17h i divendres de 8 a 15h

Et pot interessar

back to top